Disclaimer

Disclaimer van StudioDelft

StudioDelft is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioDelft, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioDelft zijn verbonden. StudioDelft is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioDelft beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioDelft is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioDelft worden aangeboden. StudioDelft garandeert niet dat de op StudioDelft aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioDelft garandeert ook niet dat de op StudioDelft aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioDelft garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioDelft hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioDelft is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioDelft. U vrijwaart StudioDelft voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioDelft.